Карта сайту

ПОЛОЖЕННЯ про Управління з питань підприємництва та регуляторної політики Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради

21.01.2017

ПОЛОЖЕННЯ
про Відділ з питань здійснення державної регуляторної політики Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради
(нова редакція)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Відділ з питань здійснення державної регуляторної політики Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради (далі - Відділ) є виконавчим органом Харківської міської ради, який діє у складі Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку (далі - Департамент) без права юридичної особи.

1.2. Відділ підзвітний та підконтрольний Харківській міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові, першому заступнику міського голови, директору Департаменту.

1.3. Відділ є правонаступником відділу з питань здійснення державної регуляторної політики Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради.

1.4. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, декретами, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, рішеннями Харківської міської ради та виконавчого комітету Харківської міської ради, розпорядженнями Харківського міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.4. Відділ утримується за рахунок коштів бюджету міста Харкова. Матеріально-технічне і фінансове забезпечення роботи Відділу здійснює Департамент.

1.5. Відділ має штамп та відповідні бланки.

1.6. Юридична адреса Відділу: м. Харків, вул. Чернишевська, 26.

2. Основні завдання Управління
2.1. Метою діяльності Управління є сприяння розвитку і підтримці підприємницької діяльності та реалізація державної регуляторної політики Харківською міською радою та її виконавчими органами. 
2.2. Основними завданнями Управління є:
2.2.1. Сприяння розвитку та підтримці підприємницької діяльності, економічної конкуренції, ринкових відносин.
2.2.2. Створення сприятливих правових, організаційних та економічних умов для розвитку виробництва і ефективної роботи суб’єктів підприємництва.
2.2.3. Координація і забезпечення здійснення реалізації державної регуляторної політики, спрямованої на вдосконалення правового регулювання господарських відносин та адміністративних відносин між регуляторними органами і суб’єктами господарювання. 
2.2.4. Недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання в діяльність суб’єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, що здійснюється в межах, у порядку та в спосіб, встановлені Конституцією та законами України. 
2.3. Управління при виконанні покладених на нього повноважень взаємодіє з органами державної виконавчої влади, депутатами та постійними комісіями Харківської міської ради, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними Харківською міською радою, департаментами, адміністраціями районів та іншими виконавчими органами Харківської міської ради, підприємствами, установами, організаціями, громадськими об’єднаннями.

3. Повноваження Управління 
3.1. Управління відповідно до покладених на нього завдань:
3.1.1. Визначає пріоритетні напрямки підтримки та розвитку підприємництва в місті Харкові.
3.1.2. Здійснює аналіз економічної діяльності суб’єктів підприємництва та підприємств різних форм власності з метою розвитку підприємництва.
3.1.3. Сприяє створенню нових суб’єктів господарювання, додаткових робочих місць, зменшенню безробіття.
3.1.4. Бере участь у формуванні конкурентного ринкового середовища та розвитку ринкової інфраструктури.
3.1.5. Сприяє створенню недержавних структур з підтримки малого підприємництва, проводить роботу з громадськими організаціями, регіональними спілками, асоціаціями підприємців тощо.
3.1.6. Організовує підготовку навчання кадрів для малого та середнього підприємництва.
3.1.7. Забезпечує залучення на договірній основі підприємств, організацій, інститутів та інших установ усіх видів господарської діяльності та форм власності, а також окремих науковців і фахівців до розробки, реалізації пропозицій, програм, заходів відповідно до компетенції Управління.
3.1.8. Готує пропозиції щодо вдосконалення системи інформаційно- правового обслуговування малого та середнього підприємництва.
3.1.9. Бере участь в організації та проведенні зустрічей, семінарів, конференцій, виставок, «круглих столів», громадських слухань, брифінгів та тренінгів з актуальних питань ведення підприємницької діяльності із залученням представників влади, підприємців.
3.1.10. Сприяє презентації ділових можливостей підприємств різних форм власності на форумах, конференціях, виставках-презентаціях тощо.
3.1.11. Бере участь у розробці та реалізації програм соціально-економічного розвитку міста, підтримки та розвитку підприємництва, інших міських програм, у підготовці звітів про хід і результати їх виконання.
3.1.12. Забезпечує організацію роботи Ради з питань промислової політики при Харківському міському голові та Координаційної ради з питань розвитку підприємництва, зовнішньоекономічної діяльності та залучення інвестицій при Харківському міському голові.
3.1.13. Забезпечує роботу з відповідними державними органами щодо отримання та обробки інформаційних матеріалів та статистичних даних з питань, які належать до компетенції Управління.
3.1.14. Готує прогнозні показники економічного та соціального розвитку промисловості та підприємництва.
3.1.15. Здійснює підготовку відповідних пропозицій до центральних органів виконавчої влади з питань удосконалення нормативно-правової бази, яка регулює підприємницьку діяльність.
3.1.16. Аналізує необхідність надання суб’єктам підприємницької діяльності пільг із сплати місцевих податків та зборів, готує проєкти рішень міської ради з цього питання та проводить моніторинг використання коштів, які вивільнилися в результаті отримання ними цих пільг.
3.1.17. Отримує від підприємств усіх форм власності інформацію, необхідну для виконання завдань Управління.
3.1.18. Аналізує стан промислового виробництва та готує аналітичні матеріали.
3.1.19. Бере участь у плануванні діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Харківської міської ради, її виконавчого комітету, міського голови.
3.1.20. Розглядає проєкти нормативно-правових актів Харківської міської ради, її виконавчого комітету, міського голови або інших офіційних письмових документів, які встановлюють, змінюють або скасовують норми права та надає висновки щодо необхідності проходження відповідної процедури, передбаченої для регуляторних актів.
3.1.21. Надає висновки щодо відповідності проєктів нормативно-правових актів та інших офіційних письмових документів, які встановлюють, змінюють або скасовують норми права, зокрема проєктів регуляторних актів та відповідних аналізів регуляторного впливу, вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
3.1.22. Проводить експертну оцінку нормативно-правових актів і проєктів нормативно-правових актів Харківської міської ради, її виконавчого комітету, міського голови, які регулюють господарські та адміністративні відносини.
3.1.23. Вносить пропозиції про перегляд, внесення змін, скасування або зупинення дії регуляторних актів, які суперечать принципам регуляторної політики у сфері адміністративно-господарської діяльності або прийняті з порушенням встановлених законом вимог.
3.1.24. Розглядає звернення фізичних та юридичних осіб з питань, які належать до компетенції Управління.
3.1.25. Готує проєкти рішень Харківської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань, які належать до компетенції Управління.
3.1.26. Здійснює інші, покладені на Управління повноваження, згідно з чинним законодавством України.
3.2. Управління має право:
3.2.1. Одержувати в установленому порядку від інших виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, установ і організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
3.2.2. Залучати за погодженням з керівниками спеціалістів інших виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, установ і організацій, громадських об’єднань для розгляду питань, що належать до його компетенції.
3.2.3. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

4. Структура Управління
4.1. Структура Управління затверджується міським головою.
4.2. До складу Управління входять відділи.
4.3. Діяльність Управління регламентується положенням, яке затверджується Харківською міською радою.
4.4. Працівники Управління призначаються на посади та звільняються з посад розпорядженням міського голови.
4.5. Права, обов’язки і відповідальність працівників Управління визначені в положеннях про структурні підрозділи Управління та посадових інструкціях, які затверджуються директором Департаменту.

5. Керівництво Управління
5.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою. 
5.2. Особа, яка призначається на посаду начальника Управління, повинна мати вищу освіту не нижче ступеня магістра, спеціаліста, вільно володіти державною мовою. Стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років. 
Начальник Управління за посадою є заступником директора Департаменту.
5.3. Начальник Управління:
5.3.1. Здійснює керівництво діяльністю Управління.
5.3.2. Забезпечує виконання покладених на Управління завдань, несе персональну відповідальність за їх виконання.
5.3.3. Представляє без доручення Управління у взаємовідносинах з фізичними та юридичними особами.
5.3.4. Видає доручення в межах повноважень, контролює їх виконання.
5.3.5. Забезпечує координацію діяльності структурних підрозділів.
5.3.6. Веде особистий прийом громадян, забезпечує виконання їх законних вимог, розглядає в установленому порядку листи юридичних осіб, запити на інформацію, звернення та скарги громадян.
5.3.7. Представляє Управління і надає повноваження заступнику та іншим працівникам з представництва інтересів Управління в інших організаціях, підприємствах, установах з питань, які належать до компетенції Управління.
5.3.8. Забезпечує виконання працівниками Управління вимог чинного законодавства України.
5.3.9. Вживає заходи щодо поліпшення умов праці та відпочинку працівників Управління.
5.3.10. Організовує підготовку проєктів рішень Харківської міської ради, її виконавчого комітету та розпоряджень міського голови з питань, які належать до компетенції Управління.
5.3.11. Надає для виконання доручення відповідним галузевим підрозділам адміністрацій районів Харківської міської ради, координує та організовує їх поточну роботу з питань споживчого ринку.
5.3.12. Здійснює інші покладені на Управління повноваження згідно з чинним законодавством України.
5.4. Начальник Управління має заступника. 
5.5. На час відсутності начальника Управління виконання його обов’язків покладається на заступника начальника Управління.

6. Прикінцеві положення
6.1. Припинення діяльності Управління здійснюється за рішенням Харківської міської ради відповідно до вимог чинного законодавства України.
6.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

 

Директор Департаменту адміністративних послуг 
та споживчого ринку Харківської міської ради
В.В. КИТАЙГОРОДСЬКА