Карта сайту

ПОЛОЖЕННЯ про Управління адміністративних послуг Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради

21.01.2017

                                                                                                                                                       Додаток № 22
                                                                                                                                                       до рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання
                                                                                                                                                       «Про затвердження положень виконавчих органів
                                                                                                                                                       Харківської міської ради 8 скликання» від _________№ _________

ПОЛОЖЕННЯ
про Управління адміністративних послуг 
Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку 
Харківської міської ради

1. Загальні положення
1.1. Управління адміністративних послуг Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради (далі – Управління) є самостійним виконавчим органом Харківської міської ради, який входить до складу Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради (далі – Департамент), діє без права юридичної особи.
1.2. Управління у своїй діяльності підзвітне та підконтрольне Харківській міській раді, підпорядковане виконавчому комітету Харківської міської ради, міському голові, першому заступнику міського голови та директору Департаменту.
1.3. У своїй діяльності Управління керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, рішеннями Харківської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.
1.4. Управління утримується за рахунок коштів бюджету Харківської міської територіальної громади. Матеріально-технічне і фінансове забезпечення роботи Управління здійснює Департамент.
1.5. Управління має штамп та відповідні бланки. Адміністратори Управління забезпечуються фірмовим одягом та знаками розрізнення, опис та перелік яких затверджуються рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради.
1.6. Юридична адреса Управління: Гімназійна наб., 26, м. Харків.

2. Основні завдання Управління
2.1. Діяльність Управління здійснюється за принципами:
2.1.1. Прозорості, відкритості та послідовності дій при наданні адміністративних послуг.
2.1.2. Орієнтації на суб’єкта звернення – забезпечення ефективної взаємодії із суб’єктом звернення.
2.1.3. Інформованості – забезпечення суб’єктів звернення вичерпною інформацією щодо адміністративних послуг.
2.1.4. Зворотного зв’язку – встановлення зворотного зв’язку із суб’єктом звернення.
2.1.5. Організація єдності – взаємодія Управління з суб’єктами надання адміністративних послуг.
2.2. Метою діяльності Управління є забезпечення організації надання адміністративних послуг суб’єктам звернень, у тому числі документів дозвільного характеру (реєстрації декларацій) суб’єктам господарювання, створення сприятливих економічних, правових, організаційних умов для стабільної та ефективної роботи суб’єктів господарювання.
2.3. Основними завданнями Управління є:
2.3.1. Створення доступних та зручних умов для надання суб’єктам звернень адміністративних послуг.
2.3.2. Надання суб’єктам звернень консультацій та інформації про адміністративні послуги та порядок їх одержання, перелік документів для одержання адміністративних послуг.
2.3.3. Прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, їх реєстрація та надання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання.
2.3.4. Спрощення процедур отримання адміністративних послуг та підвищення їх якості.
2.3.5. Запобігання посередницьких послуг при наданні адміністративних послуг.
2.3.6. Здійснення електронного документообігу для якісного надання послуг суб’єктам звернень.
2.3.7. Видача суб’єкту звернення результату адміністративної послуги.
2.3.8. Організація співпраці із місцевими та регіональними органами державної виконавчої влади.
2.4. Управління при виконанні покладених на нього повноважень взаємодіє з органами виконавчої влади, депутатами та постійними комісіями Харківської міської ради, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними Харківською міською радою, департаментами, адміністраціями районів та іншими виконавчими органами Харківської міської ради, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян.

3. Повноваження Управління 
3.1. Управління відповідно до покладених на нього завдань:
3.1.1. Готує проєкти рішень Харківської міської ради та її виконавчого комітету, а також проєкти розпоряджень міського голови з питань надання адміністративних послуг та дозвільної системи.
3.1.2. Організовує роботу щодо виконання вимог Закону України «Про адміністративні послуги», а саме:
1) надає суб’єктам звернень вичерпну інформацію і консультації щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;
2) приймає від суб’єктів звернень документи, необхідні для надання адміністративних послуг, здійснює їх реєстрацію та надає документи (їх копії) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;
3) видає або забезпечує надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результати надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;
4) організовує забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;
5) здійснює контроль за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;
6) надає адміністративні послуги у випадках, передбачених законодавством України;
7) веде в мережі Інтернет вебсторінку, що містить інформацію, необхідну для отримання адміністративних послуг;
8) може здійснювати прийняття звітів, декларацій та скарг, розгляд яких належить до повноважень Харківської міської ради.
3.1.3. Організовує роботу щодо виконання вимог Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», а саме:
1) надає суб’єктам господарювання вичерпну інформацію щодо вимог та порядку одержання документів дозвільного характеру;
2) приймає від суб’єктів господарювання документи, необхідні для одержання документів дозвільного характеру, реєструє та надає їх для розгляду відповідним дозвільним органам;
3) видає суб’єктам господарювання документи дозвільного характеру;
4) забезпечує документообіг та взаємодію дозвільних органів;
5) контролює додержання посадовими особами дозвільних органів строків розгляду та видачі документів дозвільного характеру;
6) інформує заступника міського голови, який координує роботу Управління, та уповноважені органи відповідно до закону про порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру посадовою особою дозвільного органу;
7) готує пропозиції щодо удосконалення процедури видачі документів дозвільного характеру;
8) веде в мережі Інтернет вебсторінку, яка містить інформацію, необхідну для отримання документів дозвільного характеру.
3.1.4. Забезпечує розгляд звернень громадян, підприємств, установ, організацій, у тому числі об’єднань громадян, фізичних осіб – підприємців, депутатських звернень та запитів у порядку, передбаченому чинним законодавством України, забезпечує виконання вимог законодавства України про доступ до публічної інформації.
3.1.5. Бере участь у підготовці проєктів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах повноважень Управління.
3.1.6. Здійснює інформування про роботу Управління на офіційному сайті Харківської міської ради, міського голови, виконавчого комітету та в друкованих засобах масової інформації.
3.1.7. Проводить презентацію своєї діяльності на ділових форумах, конференціях, виставках-презентаціях тощо, підготовку рекламно-інформаційних матеріалів.
3.1.8. Розглядає звернення і пропозиції органів державної влади, господарських структур, засобів масової інформації та громадян з питань, які належать до компетенції Управління, приймає рішення із цих питань.
3.1.9. Бере участь у розробці та реалізації програм соціально-економічного розвитку міста, програм підтримки та розвитку підприємництва, інших міських програм. Здійснює підготовку звітів про хід і результати їх виконання.
3.1.10. Складає протоколи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законодавством України.
3.1.11. Здійснює інші покладені на Управління повноваження згідно з чинним законодавством України.
3.2. Управління має право:
3.2.1. Одержувати в установленому порядку від інших виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, установ і організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
3.2.2. Залучати за погодженням з керівниками спеціалістів інших виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, установ і організацій, громадських об’єднань для розгляду питань, що належать до його компетенції.
3.2.3. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

4. Структура Управління
4.1. Структура Управління затверджується міським головою. 
4.2. До складу Управління входять відділи.
4.3. Діяльність Управління регламентується положенням, яке затверджується Харківською міською радою.
4.4. Працівники Управління призначаються на посади та звільняються з посад розпорядженням міського голови.
4.5. Права, обов’язки і відповідальність працівників Управління визначені в положеннях про структурні підрозділи Управління та посадових інструкціях, які затверджуються директором Департаменту.

5. Керівництво Управління
5.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою за поданням директора Департаменту. 
Начальник Управління за посадою є заступником директора Департаменту та адміністратором.
5.2. Особа, яка призначається на посаду начальника Управління, повинна мати вищу освіту не нижче ступеня магістра, спеціаліста, вільно володіти державною мовою. Стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.
5.3. Начальник Управління:
5.3.1. Здійснює керівництво діяльністю Управління.
5.3.2. Забезпечує виконання покладених на Управління завдань, несе персональну відповідальність за їх виконання.
5.3.3. Діє без довіреності від імені Управління, представляє його інтереси у відносинах з органами державної влади, іншими органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, фізичними та юридичними особами.
5.3.4. Планує роботу Управління, забезпечує виконання перспективних та поточних планів роботи Управління.
5.3.5. Надає доручення в межах повноважень, контролює їх виконання.
5.3.6. Забезпечує координацію діяльності структурних підрозділів.
5.3.7. Веде особистий прийом громадян, сприяє виконанню їх законних вимог, розглядає в установленому порядку листи юридичних осіб, запити на інформацію, звернення та скарги громадян.
5.3.8. Представляє Управління та надає повноваження заступнику та іншим працівникам з представництва інтересів Управління в інших організаціях, підприємствах, установах із питань, які належать до компетенції Управління.
5.3.9. Аналізує результати роботи і вживає заходи щодо підвищення ефективності діяльності Управління.
5.3.10. Контролює стан дотримання трудової та виконавської дисципліни працівниками Управління.
5.3.11. Надає в межах своїх повноважень пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переведення працівників Управління, своєчасного заміщення вакантних посад, заохочення та застосування заходів дисциплінарного стягнення, пріоритетних напрямів підвищення професійного розвитку працівників Управління.
5.3.12. Вживає заходи щодо поліпшення умов праці та відпочинку працівників Управління.
5.3.13. Скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.
5.3.14. Забезпечує співробітництво Управління з іншими виконавчими органами Харківської міської ради, органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями.
5.3.15. Здійснює інші покладені на Управління повноваження згідно з чинним законодавством України.
5.4. Начальник Управління має заступників. 
5.5. На час відсутності начальника Управління виконання його обов’язків покладається на заступника начальника Управління відповідно до наказу директора Департаменту.

6. Прикінцеві положення
6.1. Припинення діяльності Управління здійснюється за рішенням Харківської міської ради відповідно до вимог чинного законодавства України.
6.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

 

Директор Департаменту адміністративних послуг 
та споживчого ринку Харківської міської ради
В.В.КИТАЙГОРОДСЬКА