Карта сайту

ПОЛОЖЕННЯ про Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради (нова редакція)

02.01.2020

Додаток 20
до рішення 1 сесії Харківської міської ради
8 скликання «Про затвердження положень
виконавчих органів Харківської міської ради
8 скликання» від 09.12.2020 № 7/20
в редакції рішення 18 сесії Харківської міської ради
                                                                                       8 скликання від 18.08.2023 № 418/23


ПОЛОЖЕННЯ
про Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради (нова редакція)

1. Загальні положення

1.1. Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради (далі - Департамент) є самостійним виконавчим органом Харківської міської ради, який утворюється Харківською міською радою.
1.2. Департамент у своїй діяльності підзвітний та підконтрольний Харківській міській раді, підпорядкований виконавчому комітету Харківської міської ради, міському голові, першому заступнику міського голови.
1.3. Департамент є правонаступником Департаменту підприємництва та споживчого ринку Харківської міської ради, Управління підприємництва та споживчого ринку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради.
1.4. У своїй діяльності Департамент керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, декретами, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, рішеннями Харківської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

2. Юридичний статус та майно Департаменту

2.1. Департамент є юридичною особою, веде самостійний баланс, має право відкривати реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби України та установах банків відповідно до чинного законодавства України, має печатку із зображенням Державного Герба України та власним найменуванням, штамп, відповідні бланки та інші атрибути юридичної особи.
2.2. Департамент у межах своїх повноважень має право укладати від свого імені угоди, договори і контракти з юридичними та фізичними особами, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем, відповідачем та третьою особою в судах усіх інстанцій.
2.3. Майно Департаменту належить йому на праві оперативного управління. Департамент володіє та користується майном, що є в його управлінні.
Адміністратори Департаменту забезпечуються фірмовим одягом та знаками розрізнення, опис та перелік яких затверджується рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради.
Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного законодавства України.
2.4. Департамент утримується за рахунок коштів бюджету Харківської міської територіальної громади. Граничну чисельність працівників Департаменту визначає міський голова. Кошторис та штатний розпис Департаменту затверджується в установленому порядку.
2.5. У судах від імені Департаменту в порядку самопредставницгва діють працівники Юридичного департаменту Харківської міської ради без додаткового доручення з усіма правами, передбаченими чинним законодавством, у тому числі з правом підписувати документи, пов’язані з розглядом справи в суді, засвідчувати копії.
2.6. Юридична адреса Департаменту: вул. Чернишевська, 26, м. Харків, 61002.

3.Основні завдання Департаменту

3.1. Метою діяльності Департаменту є забезпечення реалізації прав фізичних та юридичних осіб у сфері надання адміністративних послуг, підприємництва та споживчого ринку, реалізація регуляторної політики.
3.2. Основними завданнями Департаменту є:
3.2.1. Створення доступних та зручних умов суб’єктам звернень для надання адміністративних послуг, спрощення процедури отримання адміністративних послуг, запобігання посередницьких послуг та додержання рівності прав суб’єктів: звернень під час надання адміністративних послуг, підвищення їх якості.
3.2.2. Забезпечення реалізації державної політики щодо дозвільної системи у сфері господарської діяльності.
3.2.3. Забезпечення реалізації державної політики у сфері споживчого ринку та захисту прав споживачів.
3.2.4. Створення сприятливих умов для стабільної та ефективної роботи суб’єктів господарювання.
3.2.5. Сприяння розвитку та підтримці підприємницької діяльності, економічної конкуренції, створення умов для розвитку виробництва, ринкових відносин, залучення інвестицій у розвиток міста Харкова.
3.2.6. Упровадження державної регуляторної політики, спрямованої на вдосконалення правового регулювання господарських та адміністративних відносин між регуляторними органами та суб’єктами господарювання.
3.2.7. Департамент при виконанні покладених на нього повноважень взаємодіє з органами державної виконавчої влади, депутатами та постійними комісіями Харківської міської ради, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними Харківською міською радою, департаментами, адміністраціями районів та іншими виконавчими органами Харківської міської ради, підприємствами, установами, організаціями, громадськими об’єднаннями.

4. Повноваження Департаменту

4.1. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:
4.1.1. Організовує роботу Центру надання адміністративних послуг міста Харкова (далі - ЦНАП).
4.1.2. Уживає заходи щодо вдосконалення роботи ЦНАП. Забезпечує взаємодію з представниками дозвільних органів, підприємств, установ та організацій, які надають адміністративні послуги, та залучає їх до роботи ЦНАП.
4.1.3. Упроваджує спрощені процедури отримання адміністративних послуг та документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності, створення доступних та зручних умов для надання суб’єктам звернень адміністративних послуг.
4.1.4. Надає суб’єктам звернень консультації та інформацію про адміністративні послуги, порядок їх отримання, перелік необхідних документів.
4.1.5. Здійснює прийом і реєстрацію звернень фізичних і юридичних осіб щодо надання адміністративних послуг та передає їх в установленому порядку суб’єкту надання адміністративних послуг для подальшого юридичного оформлення.
4.1.6. Здійснює контроль за дотриманням суб’єктами надання адміністративних послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень.
4.1.7. Видає в установленому порядку через ЦНАП документи дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.
4.1.8. Визначає пріоритетні напрямки підтримки та розвитку підприємництва в місті Харкові.
4.1.9. Здійснює аналіз економічної діяльності суб’єктів підприємництва та підприємств різних форм власності з метою розвитку підприємництва.
4.1.10. Сприяє створенню нових суб’єктів господарювання, додаткових робочих місць, зменшенню безробіття.
4.1.11. Бере участь у формуванні конкурентного ринкового середовища та розвитку ринкової інфраструктури.
4.1.12. Сприяє створенню недержавних структур з підтримки малого підприємництва, проводить роботу з громадськими організаціями, регіональними спілками, асоціаціями підприємців тощо.
4.1.13. Розробляє та здійснює реалізацію пропозицій, програм, заходів відповідно до компетенції Департаменту із залученням на договірній основі підприємств, організацій, інститутів та інших установ усіх видів господарської діяльності.
4.1.14. Організовує підготовку навчання кадрів для малого та середнього підприємництва.
4.1.15. Забезпечує організацію роботи Ради з питань промислової політики при Харківському міському голові та Координаційної ради з питань розвитку підприємництва, зовнішньоекономічної діяльності та залучення інвестицій при Харківському міському голові.
4.1.16. Бере участь у розробці та реалізації програм соціально- економічного розвитку міста, підтримки та розвитку підприємництва, інших міських програм, у підготовці звітів про хід і результати їх виконання.
4.1.17. Готує пропозиції щодо вдосконалення системи інформаційно- правового обслуговування малого та середнього підприємництва.
4.1.18. Забезпечує роботу з відповідними державними органами щодо отримання та обробки інформаційних матеріалів та статистичних даних з питань, які належать до компетенції Департаменту.
4.1.19. Сприяє насиченню споживчого ринку міста, розширенню товарного асортименту високоякісних товарів за рахунок оптимального використання місцевих товарно-сировинних та матеріально-технічних ресурсів, додатковому залученню можливостей інших регіонів країни та закордонних партнерів.
4.1.20. Здійснює контроль за належною організацією обслуговування населення підприємствами торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування, ринками та торговельними майданчиками, спрямованого на задоволення попиту населення міста, захист соціальних інтересів малозабезпечених верств населення, пільгового контингенту, обслуговування учнів, студентів.
4.1.21. Координує організацію роботи з розміщення об’єктів сезонної торгівлі.
4.1.22. Сприяє здійсненню взаємовигідних зв’язків із виробниками товарів народного споживання та сільськогосподарської продукції для задоволення потреб населення в товарах народного споживання.
4.1.23. Веде загальний облік та базу даних (реєстр) суб’єктів підприємницької діяльності, які займаються торговельною, торговельно- виробничою діяльністю, наданням побутових послуг населенню, виробництвом і переробкою харчової продукції в мініцехах, утримують ринки та торговельні майданчики незалежно від форм власності шляхом проведення анкетування та оформлення картки обліку.
4.1.24. Сприяє організації міжрегіональних ярмарків, виставок-продажів вітчизняних виробників, укладенню міжрегіональних угод, розвитку всіх форм торгівлі.
4.1.25. Організовує проведення міських виставок, ярмарків, конкурсів, конференцій, семінарів з питань, які належать до компетенції Департаменту.
4.1.26. Проводить моніторинг цін на основні види продукції на споживчому ринку міста, вносить у встановленому порядку пропозиції щодо їх зміни.
4.1.27. Сприяє підвищенню культури обслуговування населення, ефективності та якості роботи підприємств торгівлі та послуг, удосконаленню організації обслуговування, упровадженню нових форм.
4.1.28. Установлює за погодженням з власниками та з урахуванням пропозицій адміністрацій районів Харківської міської ради зручний для населення режим роботи розташованих на території міста Харкова підприємств торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування незалежно від форм власності.
4.1.29. Видає відповідно до законодавства документи на розміщення об’єктів споживчого ринку. Приймає рішення про анулювання або тимчасове призупинення їх дії в разі порушення екологічних, санітарних правил, правил торговельного та побутового обслуговування населення, інших умов законодавства України.
4.1.30. Координує діяльність, здійснює контроль за роботою ринків та торговельних майданчиків міста розробляє та забезпечує реалізацію заходів із впорядкування їх діяльності та перетворення на сучасні торговельні комплекси.
4.1.31. Сприяє організації роботи з обслуговування малозабезпечених громадян соціально необхідними побутовими послугами, у тому числі користування лазнями, пральнями, перукарнями, майстернями з ремонту одягу, взуття, побутової техніки, на умовах благодійності.
4.1.32. Бере участь у погодженні розташування об’єктів торгівлі, дрібнороздрібної мережі, ресторанного господарства, побутового обслуговування населення, ринків та торговельних майданчиків усіх форм власності, у розгляді питань перепрофілювання об’єктів споживчого ринку, землекористування та використання об’єктів нерухомості.
4.1.33. Організовує виконання повноважень органів місцевого самоврядування, передбачених Законом України «Про бджільництво» та іншими нормативно-правовими актами у сфері бджільництва.
4.1.34. Сприяє створенню можливостей для організації доступу до об’єктів споживчого ринку та підприємництва для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.
4.1.35. Надає пропозиції щодо створення, ліквідації комунальних підприємств, укладання контрактів з керівниками комунальних підприємств, які функціонально підпорядковані Департаменту.
4.1.36. Забезпечує взаємодію Департаменту з підприємствами, установами та організаціями, що перебувають у комунальній власності Харківської міської територіальної громади, на засадах їх функціональної підпорядкованості Департаменту згідно з рішеннями Харківської міської ради та її виконавчого комітету про функціональне закріплення комунальних унітарних підприємств.
4.1.37. Здійснює аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств, які перебувають у комунальній власності Харківської міської територіальної громади та функціонально підпорядковані Департаменту, заслуховує звіти про роботу цих підприємств.
4.1.38. Здійснює підготовку пропозицій щодо стимулювання діяльності промислових підприємств.
4.1.39. Сприяє розробці програм та бізнес-планів підприємств та установ міста.
4.1.40. Сприяє презентації ділових можливостей підприємств різних форм власності на форумах, конференціях, виставках-презентаціях тощо з метою розширення економічного потенціалу підприємств.
4.1.41. Здійснює підготовку пропозицій з питань погодження в установленому порядку кандидатур для призначення на посаду керівників державних підприємств міста.
4.1.42. Бере участь у розробленні, організації виконання та реалізації міської програми у сфері цивільного захисту.
4.1.43. Бере участь у розробленні, забезпеченні та виконанні планів заходів у сфері цивільного захисту населення.
4.1.44. Бере участь у плануванні, підготовці та проведенні евакуації населення, культурних і матеріальних цінностей, здійсненні їх розміщення та життєзабезпечення населення в разі виникнення або загрози виникнення надзвичайної ситуації, пожежі, іншої небезпечної події.
Бере участь в організації та забезпеченні життєдіяльності постраждалих від надзвичайних ситуацій, а також під час ведення воєнних (бойових) дій або внаслідок таких дій.
4.1.45. Забезпечує стале функціонування підприємств (установ, організацій тощо), що перебувають в управлінні Департаменту, в умовах надзвичайних ситуацій та в особливий період. Організовує, планує та контролює виконання заходів цивільного захисту цими підприємствами (установами, організаціями тощо), у тому числі реалізацію вимог техногенної та пожежної безпеки.
4.1.46. Організовує виконання вимог законодавства щодо визначення потреби, створення, використання, утримання, реконструкції та ведення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту, наявних на балансі підприємств (установ, організацій тощо), що перебувають в управлінні Департаменту.
Здійснює контроль за станом утримання зазначених захисних споруд, готовності їх до використання за призначенням та підтримкою в належному технічному стані, у тому числі шляхом планування та організації робіт з їх дообладнання, проведення їх технічної інвентаризації тощо, а також цілодобовим та безперешкодним доступом до них.
Надає пропозиції щодо виключення у визначеному законодавством порядку окремих споруд з фонду захисних споруд цивільного захисту, а також щодо подальшого використання захисних споруд цивільного захисту в разі банкрутства (ліквідації) підпорядкованого підприємства (установи, організації тощо), на балансі якого перебуває така споруда.
4.1.47. Забезпечує відповідно до вимог законодавства навчання з питань цивільного захисту підпорядкованих посадових осіб із числа керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією та здійсненням заходів цивільного захисту.
4.1.48. Здійснює контроль за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів у сфері споживчого ринку.
4.1.49. Надає методичну, консультаційну та організаційну допомогу підприємствам торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування населення з питань, які належать до компетенції Департаменту. Сприяє вивченню нормативно-технічних вимог, правил торгівлі, роботи підприємств ресторанного господарства побутового обслуговування населення суб’єктами підприємництва усіх форм власності.
4.1.50. Здійснює контроль за дотриманням правил благоустрою підприємствами торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування населення, утриманням у належному стані елементів благоустрою та територій, прилеглих до таких підприємств.
4.1.51. Складає протоколи про адміністративні правопорушення згідно із чинним законодавством України.
4.1.52. Бере участь у плануванні діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Харківської міської ради, її виконавчого комітету, міського голови.
4.1.53. Розглядає проекти нормативно-правових актів Харківської міської ради, її виконавчого комітету, міського голови або інших офіційних письмових документів, які встановлюють, змінюють або скасовують норми права, та надає висновки щодо необхідності проходження відповідної процедури, передбаченої для регуляторних актів.
4.1.54. Надає висновки щодо відповідності проектів нормативно-правових актів та інших офіційних письмових документів, які встановлюють, змінюють або скасовують норми права зокрема проектів регуляторних актів та відповідних аналізів регуляторного впливу, вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
4.1.55. Проводить експертну оцінку нормативно-правових актів і проектів нормативно-правових актів Харківської міської ради, її виконавчого комітету, міського голови, які регулюють господарські та адміністративні відносини.
4.1.56. Вносить пропозиції про перегляд, внесення змін, скасування або зупинення дії регуляторних актів, які суперечать принципам регуляторної політики у сфері адміністративно-господарської діяльності або прийняті з порушенням встановлених законодавством вимог.
4.1.57. Сприяє забезпеченню створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель товарів, робіт та послуг шляхом організації, проведення закупівель за рахунок коштів бюджету Харківської міської територіальної громади та інших бюджетів.
4.1.58. Готує проекти рішень Харківської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань, що належать до компетенції Департаменту.
4.1.59. Координує та організовує поточну роботу із загальноміських питань відповідних галузевих підрозділів адміністрацій районів Харківської міської ради.
4.1.60. Розглядає звернення громадян та юридичних осіб з питань, які належать до компетенції Департаменту.
4.1.61. Здійснює інші покладені на Департамент повноваження згідно із чинним законодавством України.
4.2. Департамент має право:
4.2.1. Одержувати в установленому порядку від інших виконавчих органів Харківської міської ради, органів державної виконавчої влади, підприємств, установ і організацій різних форм власності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
4.2.2. Брати участь у семінарах, конференціях і виставках з питань, що належать до його компетенції.
4.2.3. Залучати за погодженням з їх керівниками спеціалістів інших виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, установ і організацій, громадських об’єднань для розгляду питань, що належать до його компетенції.
4.2.4. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.
4.2.5. Брати участь у пленарних засіданнях сесій Харківської міської ради, засіданнях постійних комісій Харківської міської ради та її виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених Харківською міською радою, її виконавчими органами, міським головою.
4.2.6. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення роботи Харківської міської ради у відповідній сфері.

5. Структура Департаменту

5.1. Структура Департаменту затверджується міським головою.
5.2. До складу Департаменту входять:
5.2.1. Апарат Департаменту.
5.2.2. Управління споживчого ринку.
5.2.3. Управління адміністративних послуг.
5.2.4. Управління з питань підприємництва та регуляторної політики.
5.3. Діяльність управлінь регламентується положеннями, які затверджуються Харківською міською радою. Положення про інші структурні підрозділи Департаменту затверджуються директором Департаменту.
5.4. Працівники Департаменту призначаються на посади та звільняються з посад розпорядженням міського голови.
5.5. Права, обов’язки та відповідальність працівників Департаменту визначені в положеннях про структурні підрозділи Департаменту та посадових інструкціях, які затверджуються директором Департаменту.

6. Керівництво Департаменту

6.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою.
6.2. Особа, яка призначається на посаду директора Департаменту, повинна мати вищу освіту не нижче ступеня магістра, спеціаліста, вільно володіти державною мовою. Стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.
6.3. Директор Департаменту:
6.3.1. Здійснює керівництво діяльністю Департаменту.
6.3.2. Забезпечує виконання покладених на Департамент завдань, несе персональну відповідальність за їх виконання.
6.3.3. Вносить пропозиції щодо структури та штатного розпису Департаменту.
6.3.4. Є розпорядником бюджетних та інших коштів, що в установленому порядку передані Департаменту.
6.3.5. Затверджує положення про структурні підрозділи Апарату Департаменту, управлінь та посадові інструкції працівників Департаменту.
6.3.6. Видає в межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання.
6.3.7. Здійснює керівництво діяльністю Департаменту та роботою ЦНАП, несе персональну відповідальність за організацію діяльності ЦНАП.
6.3.8. Організовує підготовку проектів рішень Харківської міської ради, її виконавчого комітету та розпоряджень міського голови з питань, які належать до компетенції Департаменту.
6.3.9. Планує роботу Департаменту, забезпечує виконання перспективних та поточних планів роботи Департаменту.
6.3.10. Аналізує результати роботи і вживає заходи щодо підвищення ефективності діяльності Департаменту.
6.3.11. Надає в межах своїх повноважень пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переведення працівників Департаменту, своєчасного заміщення вакантних посад, заохочення та застосування заходів дисциплінарного стягнення, пріоритетних напрямів підвищення професійного розвитку працівників Департаменту.
6.3.12. Забезпечує роботу з ведення діловодства та контролю в Департаменті.
6.3.13. Контролює стан дотримання трудової та виконавської дисципліни в Департаменті.
6.3.14. Діє без довіреності від імені Департаменту, представляє його інтереси у відносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, юридичними та фізичними особами. Надає повноваження заступникам та іншим працівникам з представництва інтересів Департаменту на підприємствах, в організаціях, установах з питань, які належать до компетенції Департаменту.
6.3.15. Відкриває та закриває рахунки в органах Державної казначейської служби України, в установах банків, має право першого підпису на банківських документах.
6.3.16. Веде особистий прийом громадян, сприяє виконанню їх законних вимог, розглядає в установленому порядку звернення, запити на інформацію громадян та юридичних осіб.
6.3.17. Скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.
6.3.18. Укладає в межах повноважень від імені Департаменту договори, у тому числі у сфері інтелектуальної власності, контракти, угоди для забезпечення діяльності Департаменту, видає довіреності.
6.3.19. Забезпечує співробітництво Департаменту з іншими виконавчими органами Харківської міської ради, органами державної виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями.
6.3.20. Працює із секретними документами та документами обмеженого доступу.
6.3.21. Забезпечує виконання працівниками Департаменту вимог чинного законодавства України.
6.3.22. Уживає заходи щодо поліпшення умов праці та відпочинку працівників Департаменту.
6.3.23. Погоджує в установленому порядку призначення на посади та звільнення з посад працівників відповідних галузевих підрозділів адміністрацій районів Харківської міської ради.
6.3.24. Надає для виконання доручення відповідним галузевим підрозділам адміністрацій районів Харківської міської ради, координує та організовує їх поточну роботу із загальноміських питань.
6.3.25. Погоджує статути, організаційні структури, штатні розписи підприємств комунальної власності Харківської міської територіальної громади, що закріплені за Департаментом, а також затверджує їх фінансові плани.
6.3.26. Погоджує укладення контрактів з керівниками підприємств комунальної власності Харківської міської територіальної громади, що закріплені за Департаментом.
6.3.27. Здійснює інші повноваження, покладені на нього, відповідно до чинного законодавства України.
6.4. Директор Департаменту має заступників.
6.5. На час відсутності директора Департаменту виконання його обов’язків покладається на одного із заступників відповідно до розпорядження міського голови.

7. Прикінцеві положення

7.1. Припинення діяльності Департаменту здійснюється за рішенням Харківської міської ради відповідно до вимог чинного законодавства України.
7.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.